Kinderen 10
 

Scheiden

Scheiden

Vermogen en pensioen

Naast het huis en de inboedel wordt ook het overige vermogen verdeeld, voor zover dit gemeenschappelijk eigendom is. Het spaargeld, levensverzekeringen, lijfrenten, aandelen en/of obligaties, spaarpolissen enzovoorts, vallen onder vermogen. Er wordt in kaart gebracht wat er is aan vermogen.
Naast het huis en de inboedel wordt ook het overige vermogen verdeeld, voor zover dit gemeenschappelijk eigendom is. Het spaargeld, levensverzekeringen, lijfrenten, aandelen en/of obligaties, spaarpolissen enzovoorts, vallen onder vermogen. Er wordt in kaart gebracht wat er is aan vermogen. Hoe er verdeeld moet worden, is afhankelijk van de wijze waarop jullie zijn getrouwd. Hebben jullie huwelijkse voorwaarden (partnerschapsvoorwaarden) opgemaakt bij de notaris of is de wettelijke gemeenschap van goederen op jullie van toepassing? Is er sprake van een gemeenschap van goederen dan zal het vermogen in principe voor de helft toekomen aan de een en voor de andere helft aan de ander. Bij huwelijkse voorwaarden wordt er goed gekeken naar wat er destijds in de akte is bepaald. Wilden jullie toen je eigen bezittingen die je al had, privé houden? De verdeling is in dat geval afhankelijk van hetgeen er in de akte van huwelijkse voorwaarden is afgesproken. De uiteindelijke verdelingsafspraken worden vastgelegd in het convenant door de mediator.
Per 1 januari 2018 gaat de wet veranderen. De algehele gemeenschap van goederen wordt een beperkte gemeenschap van goederen. Voor personen die trouwen op of na 1 januari 2018 heeft dit consequenties. Verwezen wordt naar het nieuwsbericht op deze site van 23 december 2017. 

Pensioen

Tijdens de mediation moeten er ook zaken geregeld worden die jullie pas later in je leven zullen gaan merken: de verdeling van het door een of beide partners opgebouwde ouderdomspensioen. De wettelijke regeling op dit gebied is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Deze regeling geldt alleen voor jullie als jullie gehuwd zijn geweest (en gescheiden na 30 april 1995) of geregistreerd partner zijn geweest. De regeling gaat dus niet over samenwoners. Beide ex-partners hebben recht op de helft van het opgebouwde pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Beide ex-partners krijgen hun deel van het pensioen apart uitbetaald door de pensioenuitvoerder.
Een nabestaandenpensioen wordt niet volgens deze wettelijke regeling verdeeld. AOW-pensioen valt ook niet onder de wet. Dat pensioen krijgt iedereen immers als de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt.

De pensioenuitvoerder moet weten dat jullie gescheiden zijn, zodat hij de juiste delen aan de juiste personen kan uitbetalen in de toekomst. Daarom is het melden van je scheiding bij de pensioenuitvoerder belangrijk. Deze melding moet gebeuren met een speciaal formulier: “Mededeling van scheiding in verband met verdeling van het ouderdomspensioen”. Het formulier is te vinden op: www.rijksoverheid.nl. Dit formulier moet binnen twee jaar worden opgestuurd. Tijdens de mediationgesprekken komt dit aan de orde.

In huwelijkse voorwaarden (partnerschapsvoorwaarden) of tijdens de mediationgesprekken (vastleggen in convenant) kunnen jullie afspreken dat jullie van de standaardverdeling van de wet willen afwijken. Je kunt beslissen om helemaal niet te verdelen of om anders te verdelen. De pensioenuitvoerder moet hier dan van op de hoogte worden gesteld door een kopie van de akte van huwelijkse voorwaarden of een kopie van het convenant toe te zenden.

Als je bij verschillende werkgevers hebt gewerkt, kan er bij verschillende pensioenuitvoerders ouderdomspensioen zijn opgebouwd. Je moet dan naar elke uitvoerder een formulier opsturen. Bij je oude werkgever kun je opvragen welke pensioenuitvoerder het is. Je kunt ook zoeken in het Pensioenregister via www.mijnpensioenoverzicht.nl. Je oud-werkgever is overigens verplicht je deze informatie te geven.

Tijdens de mediationgesprekken komt het onderwerp pensioen aan de orde. In overleg brengen jullie in kaart wat jullie waar hebben opgebouwd. De gewenste verdeling en het informeren van de pensioenuitvoerder zijn vervolgens de onderwerpen van gesprek. Ik leg de afspraken vast in het convenant.
MfN Registermediator
NMV - De beroepsvereniging voor professionals in mediation